Inteligentne Specjalizacje a działalność innowacyjna – jakie są korzyści?

Inteligentne specjalizacje (ang. smart specialisation) to idea zaproponowana przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 promująca rozwój regionów/krajów poprzez sektory gospodarki oparte na wiedzy, będące źródłem przewag konkurencyjnych. Koncepcja „smart” odzwierciedla konieczność koncentrowania interwencji publicznej na obszarach wyróżniających się największym potencjałem innowacyjnym jak i potrzebę pobudzania kreatywności w sektorach silnie zakorzenionych w gospodarce danego regionu.

Czym są Inteligentne Specjalizacje?

Strategia inteligentnej specjalizacji określa:

  • priorytety społeczno-gospodarcze danego regionu/kraju w obszarze badań, rozwoju i innowacji (B+R+I);
  • obszary skupienia inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki, konkurencyjności gospodarki na rynkach zagranicznych, a także poprawę jakości życia społeczeństwa.

Inteligentne specjalizacje uwzględniają:

  • istniejący potencjał naukowy i biznesowy w obszarze B+R+I (badań, rozwoju i innowacji),
  • aktualne możliwości rozwoju gospodarki,
  • istniejące powiązania kooperacyjne w ramach obszarów specjalizacji,
  • trendy rozwojowe i nisze rynkowe, w których kraj ma lub może mieć przewagi w konkurowaniu z innymi krajami.

Zidentyfikowanie inteligentnych specjalizacji pozwala skupić inwestycje na badania, rozwój i innowacyjność (B+R+I) w obszarach o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym województwa – czyli na obszarach, które mogą przynieść regionowi i gospodarce najwięcej korzyści.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, rolą Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest prowadzenie polityki rozwoju regionu, w tym m.in. w zakresie przedsiębiorczości oraz innowacyjności.  Zarząd Województwa, jako organ wykonawczy odpowiada m.in. za przygotowanie i monitorowanie Strategii oraz jej realizację. Skuteczna realizacja procesu inteligentnych specjalizacji wymusza konieczność stymulacji powiązań zależnych i wzajemnie wspierających się podmiotów tj. kluczowych – przedsiębiorców, ale także sfery B+R , otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.

Rekrutujemy liderów IS „Żywność Wysokiej Jakości” Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz firma doradcza Enky Consulting w ramach realizacji powyższych założeń poszukują przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub przetwórstwem żywności, cechujących się wysokim poziomem innowacyjności, bądź pragnących zwiększyć swój poziom innowacyjności, a także start-upów, instytucji naukowych zajmujących się tematyką innowacyjności i sektora rolno spożywczego, stowarzyszeń i fundacji promujących rozwój konkurencyjności i innowacyjności oraz instytucji administracji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, z województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poszukiwane podmioty mają szansę otrzymać tytuł Lidera Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” Województwa Warmińsko Mazurskiego! Tytuł ten jest przeznaczony dla firm z Warmii i Mazur, które odznaczają się chęcią wzmacniania innowacyjności i budowania społeczności producentów i przetwórców żywności w regionie. Dzięki uzyskaniu tytułu, Liderzy będą mogli:

  • Wziąć udział w warsztatach i konferencjach przeznaczonych dla najbardziej innowacyjnych firm i podmiotów sektora, dzięki czemu dowiedzą się jakie są najważniejsze trendy technologiczne, regulacyjne i ekonomiczne w sektorze

  • Wyróżnić się spośród producentów i przetwórców żywności dzięki nagrodzie Lidera Żywności Wysokiej Jakości Województwa Warmińsko Mazurskiego 2022/2023

  • Nawiązać relacje z potencjalnymi partnerami, dostawcami i klientami z całego województwa

  • Nawiązać dialog z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach potrzeb i oczekiwań dotyczących wsparcia przedsiębiorstw sektora w kolejnych latach

Do udziału w inicjatywie zapraszamy przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, start-upy, fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego.

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com