Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

ENKY CONSULTING Michał Mądry, Wojciech Mądry spółka cywilna, NIP: 525-26-59-238, REGON: 364407120, adres: ul. Jasna 1/101, 00-013 Warszawa („ENKY”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników („Użytkownik”) strony internetowej www.enkyconsulting.com („Strona”) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności ENKY określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w ramach funkcjonowania Strony.

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) jest ENKY.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celach:

 1. komunikacji z Użytkownikami korzystającymi z formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie,
 2. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do pracy,
 3. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez ENKY drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
 4. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
 5. marketingowych,
 6. statystycznych.

ENKY przetwarza zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

ENKY gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, o ile zostaną one dobrowolnie podane:

 1. imię i nazwisko,
 2. firma,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu

a w przypadku postępowania rekrutacyjnego także:

 1. adres zamieszkania,
 2. wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

Dodatkowo, podczas korzystania ze Strony serwery ENKY w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ENKY przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENKY.

Udzielenie zgody przez Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi ENKY kontakt z Użytkownikiem.

ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ENKY zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 2. dane osobowe Użytkowników Strony nie będą przez ENKY udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
 3. Użytkownik wyrazi na to zgodę,
 4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych,
 5. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 6. jest to koniecznie z uwagi na dochodzenie należności oraz innych roszczeń przysługujących ENKY;
 7. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług przez ENKY tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom hostingowy itp., jedynie w zakresie koniecznym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
 8. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
 9. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Strony. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
 2. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez ENKY,
 3. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez ENKY dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,
 4. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
 5. żądania usunięcia danych osobowych,
 6. żądania wydania kopii danych osobowych,
 7. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 8. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 9. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:
 10. osobiście w siedzibie ENKY (ul. Jasna 1/101, 00-013 Warszawa),
 11. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby ENKY,
 12. za pomocą poczty elektronicznej na adres: contact@enkyconsulting.com
 13. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

ENKY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez ENKY.