Selekcja Innowacji – drugi etap zarządzania innowacjami

Niedawno rozprawiliśmy się z pierwszym etapem zarządzania innowacjami, czyli ich poszukiwaniem. Omówiliśmy kilka kluczowych działań, których celem jest gromadzenie jakościowej wiedzy o technologiach, rynku i konkurencji. Czas omówić drugi, równie ważny etap – selekcję innowacji.

Czy da się zapanować nad chaosem?

Wynikiem odpowiedniego zarządzania procesem poszukiwania innowacji jest bardzo duża liczba pomysłów, koncepcji i szans, które w przedsiębiorstwach stają się propozycjami projektów. Jednakże ze względu na ograniczone zasoby, jedynie mały ułamek przedsięwzięć może być realizowany. W związku z tym należy stworzyć metody i procesy na przyznawanie priorytetów, czyli wybór tych projektów, które dla danego przedsiębiorstwa będą najlepsze.

Jest to często skomplikowane ze względu na konieczność uwzględnienia kosztów, ryzyka, korzyści, kwestii finansowych, spójności ze strategią organizacji i wielu innych aspektów, z których większość często jest nieznana. Jet to oczywiście związane z trudnością przewidywania przyszłości i rezultatów. W szczególności dotyczy to projektów innowacyjnych, ze względu na to, że ich naturą jest wprowadzanie nowości w przedsiębiorstwie i takie projekty są obarczone dużym ryzykiem.

Jak dokonać selekcji innowacji?

Selekcji innowacji należy dokonywać poprzez zastosowanie metod i najlepszych praktyk analizy biznesowej oraz zarządzania projektami:

 • Analizy finansowe – wybór innowacji bazujący na porównywaniu wskaźników finansowych opartych na przepływach pieniężnych, takich jak np. wartość bieżąca netto (NPV), zwrot z inwestycji (ROI), okres zwrotu (Payback Period). Wykorzystuje się je do mierzenia opłacalności, selekcji projektów z lepszymi wskaźnikami lub ustanowienia minimalnych poziomów opłacalności, od których akceptuje się decyzje. W innowacjach rzadko analizy finansowe są jedynym kryterium wyboru ze względu na dużą liczbę niewiadomych i założeń modeli („Excel przyjmie wszystko”)
 • Analizy biznesowe – wybór innowacji oparty na analizie uzasadnienia biznesowego. Na etapie oceny projektów przybiera formę tzw. Business Case. Dokument opisuje naturę problemu lub szansy, którą innowacja adresuje, determinuje przyczyny i źródła potrzeb oraz prezentuje kompleksową ocenę i rekomendacje. Standardowo składa się z: podsumowania zarządczego, opisu stanu obecnego (as-is), opisu stanu docelowego (to-be), opisu opcji alternatywnych, analizy kosztów i korzyści (rzeczowych i niematerialnych).
 • Analizy strategiczne – wybór innowacji oparty na spójności ze strategią organizacji, nowych regulacjach, decyzjach zarządczych. Jedną z metod jest ‘strategic buckets’, w której dzieli się projekty według wymiarów (na przykład rodzaj rynku, rodzaj innowacji, technologia, kategoria produktowa) i dystrybuuje się środki pieniężne na całą kategorię. Następnie przyjmuje się priorytety w każdej kategorii według innych metod (finansowych, scoringu etc.) i wykorzystuje budżety w ramach ustalonych limitów. W ten sposób selekcja projektów jest niejako odbiciem strategii biznesowej przedsiębiorstwa.
 • Analizy wykonalności – wybór innowacji oparty na ocenie możliwości realizacji projektu w organizacji na bazie zróżnicowanych zmiennych i czynników. Zawiera m.in.
  • wykonalność operacyjną (jak dobrze dana innowacja adresuje potrzeby biznesowe, wpisuje się w istniejące procesy, czy wymaga kompleksowego zarządzania zmianą),
  • wykonalność technologiczną (czy innowacja jest kompatybilna z obecną infrastrukturą, czy wpisuje się w strategie rozwoju, czy organizacja posiada kompetencje wdrożenia i utrzymania technologii),
  • wykonalność kosztową (związana z analizą finansową), wykonalność czasową (jak szybko i zwinnie organizacja jest w stanie wprowadzić innowacje)
 • Analizy ryzyka – wybór innowacji oparty na ocenie szans (ryzyka pozytywne) i zagrożeń (ryzyka negatywne). Opiera się na dokonaniu procesów identyfikacji ryzyk, ich priorytetyzacji i kategoryzacji, szacowania prawdopodobieństwa i skutków, analizy jakościowej i ilościowej, analizy wrażliwości i drzew decyzyjnych

Z której metody najlepiej skorzystać?

Selekcję projektów innowacyjnych należy wykonywać w oparciu o szereg kryteriów decyzyjnych, nie należy również zapominać o uzasadnieniu biznesowym. Zbyt często organizacje realizują projekty, które wydają się ciekawe np. uczenie maszynowe oparte na blockchain, jednak nie przynoszą one realnej wartości dla firmy. Aby tego uniknąć, rekomendujemy wykorzystanie najlepszych praktyk analizy biznesowej, oparcie decyzji na kryteriach strategicznych, finansowych, rynkowych, wewnętrznych, prawnych i wszelkich innych dostosowanych do charakterystyki przedsiębiorstwa.

Po selekcji projektów nie należy także zapominać o kontynuacji analizy biznesowej i ciągłym wracaniu do pytania – czy ten projekt wnosi mierzalną wartość do mojej organizacji? Powyższe procesy nie muszą też przybierać formalnej formy, jeśli pracujemy w zwinnych środowiskach projektowych (agile). Należy je jednak zawsze wykonywać, niezależnie od wielkości projektu i przede wszystkim skupić się na dostosowaniu ich formuły oraz procesów w organizacji.

Enky – wspieranie selekcji innowacji

W Enky aktywnie wspieramy powyższe działania, oferując szereg kompleksowych usług i szkoleń. Potwierdzeniem kompetencji są posiadane przez zespół certyfikacje związane z analizą biznesową, jak i lata doświadczeń w branży doradczej. Oferujemy:

 • Budowę strategii zarządzania innowacjami i procesów selekcji projektów innowacyjnych
 • Kompleksowe analizy biznesowe, strategiczne, finansowe, prawne i technologiczne, których efektem są zmniejszone koszty, ryzyko, większa skuteczność projektów innowacyjnych
 • Studia wykonalności operacyjnej, finansowej, technologicznej i kosztowej
 • Budowę kompetencji analizy biznesowej w przedsiębiorstwie – szkolenia, warsztaty

Skutecznie zarządzamy procesem innowacji od lat, dlatego jeżeli szukasz kogoś, kto zajmie się zarówno poszukiwaniem, jak i selekcją innowacji – odezwij się do nas. My tymczasem zabieramy się za kolejny z etapów całego procesu. Do następnego przeczytania!